1.    Všeobecná ustanovení
 

a)   Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
b)   Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
c)   Zákazníkem internetového obchodu EMO.CZ (provozovatel Kontak elektronik spol.s r.o.) je buď „Kupující-spotřebitel“ ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Kupující–spotřebitel a kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.
d)  Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby
 
2.   Právo a odpovědnost prodávajícího
 
a)   Odpovědnost prodávajícího
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal má věc vlastnosti, které si strany ujednaly. Chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, hodí se věc k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
b)   Práva prodávajícího
Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození 
bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.
c)   Při osobním odběru kupujícím, je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
d)   Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také v příslušném autorizovaném servisu, Zboží může Kupující doručit osobně nebo přepravní službou. Seznam autorizovaných servisů je uveden v záručním listu, případně jej Prodávající poskytne Kupujícímu na vyžádání.
e)   V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu nebo servisnímu středisku přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího. 
f)    Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.
 
3.   Právo kupujícího na právo z vadného plnění (reklamaci vadné věci)
 
a)    Není-li prodávaná věc ve shodě s kupní smlouvou (OZ§ 2087) nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z vadného plnění (OZ§ 2099), zákonná záruka je 24 měsíců (OZ § 2 161). Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci, opravou věci, přiměřenou slevou z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy (OZ§ 2106). Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného užívání, popřípadě nesprávného zásahu. 
b)  Jestliže kupující uplatní právo z vadného plnění (dále jen reklamace), je pověřený pracovník povinen o oprávněnosti rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. (ZOOS § 19, odst. 3). V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen odpovědný pracovník pověřený vyřizováním reklamací. (ZOOS § 19, odst. 2).
c)    Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena
- bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. 
- případně v delší lhůtě, na které se prodávající s kupujícím mohou dohodnout. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit a zákazník má právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy. (ZOOS § 19, odst. 3).
d)  Pověřený pracovník reklamaci přijme, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny. 
 
4.   Místo pro uplatnění práv z vadného plnění (místo reklamace) a vyřízení reklamace
 
a)   Kupující uplatní právo na reklamaci v provozovně prodávajícího na adrese Nová 1886/17, 37001 České Budějovice. 
b)   Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popřípadě jiným věrohodným způsobem (ZOOS § 16, odst. 1). Zákonná lhůta pro uplatnění práv je 24 měsíců.
c)    Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti v dokladu o zakoupení zboží zřetelně vyznačeny (právo z vadného plnění) záruční doba je max. 12 měsíců (OZ § 2168).
d)   Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil, nebo na její zákaznické telefonní lince.
e)   Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
f)    Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud Kupující-spotřebitel výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.
g)   Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
h)   Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat.
 
 
5.   Lhůta pro uplatnění záruky za jakost
 
a)   Prodávající odpovídá zárukou za jakost, věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti do uvedené záruční doby nebo do doby použitelnosti věci, uvedené na obalu.  (OZ § 2113). Lhůta pro uplatnění záruky na jakost (záruční doba) je nejméně 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat v prodejně záruční list s vyznačením rozsahu a podmínek záruky. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje místo záručního listu doklad o zakoupení věci. (ZOOS § 16, odst. 1).
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (OZ §2161, odst. 2).
b)   Právo na reklamaci zboží zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době (OZ §2112, odst. 1).
c)    Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.
d)  Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, to je s dobou, po kterou při správném užívání a ošetření může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. 
Na výrobní vady žárovek, baterií a akumulátorů poskytuje prodávající záruční dobu 6 měsíců, pokud nejsou pro jednotlivé předměty zvláštní záruční doby (OZ §2113)
e)  Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace od okamžiku převzetí 1. nakupovaného výrobku kupujícím. 
 
  
6.   Kdy nelze záruku uplatnit


a)  Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
b)  Prodejce neodpovídá za  vady, které  spotřebitel na věci  způsobí nedodržením obecných zásad  zacházení a  účelu, ke kterému jsou z výroby uzpůsobeny.
c)  Při mechanickém poškození zboží.
d)  Při elektrickém přepětí (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek.
e)  Při používání  zboží v  podmínkách, které  neodpovídají  svojí  teplotou,  prašností, vlhkostí, chemickými a  mechanickými  vlivy prostředí, které je  přímo prodejcem nebo výrobcem určeno.
f)   Při neodborné instalaci, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
g)  Pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem.
h)  Při použití neautorizovaného spotřebního materiálu.
i)   Pokud  bylo  zboží  poškozeno  nadměrným  zatěžováním,  hlubokým  vybíjením, nebo  používáním  v  rozporu  s  podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
j)   Pokud bylo zboží, upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.) a vada vznikla v důsledku této úpravy.
k)   V případě, že zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
l)    Záruka se nevztahuje na poškození vlivem lidského faktoru.
m)  U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 
7.   Řešení sporů
 
Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud. 
 

8.    Souhlas s reklamačním řádem

 
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.